Samfunnet

Vi vet ikke nøyaktig hvor Gulatinget lå. I dag er det reist et minnesmerke over Gulatinget på stedet Flolid utenfor Eivindvik. Gulatinget er tusenårssted i Sogn og Fjordane. (Foto: Wikemedia Commons)

Vi vet ikke nøyaktig hvor Gulatinget lå. I dag er det reist et minnesmerke over Gulatinget på stedet Flolid utenfor Eivindvik. Gulatinget er tusenårssted i Sogn og Fjordane. (Foto: Wikemedia Commons)

Tekst Marit Synnøve Vea

LOVEN
Det engelske ordet «law» har sin opprinnelse i det norrøne ordet «lag» = lov.

DE NORSKE LANDSKAPSLOVENE
Landskapslovene var lokale lover som gjaldt i et bestemt geografisk område. Disse lovene blir kalt Gulatingsloven, Frostatingsloven, Borgartingsloven og Eidsivatingsloven. Det er bevart større og mindre utdrag av disse lovene.

Lovene ble håndhevet på de ulike tingene. Før de ble nedskrevet, ble lovene sagt fram muntlig av lagmenn (lovsigemenn) som kunne dem utenat.

Gulatingsloven er den eldste lovboka i Norden. Teksten ble skrevet ned en gang på 1000-tallet, men de eldste delene stammer trolig fra før 900. Deler av Gulatingsloven ble brukt som mønster da Ulvljotsloven ble skrevet ned på Island ca. 930. Gulatingsloven gjaldt for store deler av Vestlandet. Loven har fått navn etter stedet Gulen der vestlendingene samlet seg til landsting.

I 1274 kom Magnus Lagabøtes Landslov som skulle gjelde for hele landet. Den er i store trekk basert på rettspraksisen fra Gulatingsloven.

TINGET
Vikingene var svært rettsbeviste, men de hadde ikke politi som kunne straffe lovbrytere. Trygghet fant vikingene gjennom slekta og gjennom lovverket. Lovverket ble håndhevet på tinget. Sammenlignet med andre styresett på denne tida, var den norrøne tingordningen svært demokratisk.

«Tinget i Rogaland». Kongen stevnet ting i Rogaland, for å få folk til å ta imot kristendommen. Det endte med at: » Hele tingfolket der var døpt før kongen skiltes fra dem.» (Ill. Halfdan Egedius, Olav Tryggvasons saga)

Vi vet ikke når tingsystemet ble etablert, men den første som skriver om det, er den romerske historieskriveren Tacitus (ca 100 e. Kr). Tinget var både en lovgivende og dømmende forsamling. Her tok de politiske avgjørelser, de laget lover og de løste tvister mellom familier.

Alltinget var en gammel institusjon som eksisterte lenge før vikingtid. Det var et slags allmannamøte for et avgrenset område, f. eks en bygd.

Alle fri menn hadde plikt til å møte på tinget. Kvinner og uføre menn kunne møte hvis de ville. Dette hadde også praktiske årsaker. Spredt bosetting og store avstander gjorde at noen måtte bli hjemme på gården selv om tinget ble satt.

Lagtinget ble trolig etablert i Håkon den godes tid, midt på 900-tallet. Hvert lagting gjaldt for et større område. Det ble da upraktisk at så mange skulle reise over store områder, og man valgte representanter eller sendemenn. Det kan ha vært på den tida at kvinners «stemmerett» forsvant. Likevel var det slik at en enke kunne ta på seg offentlige verv og møte på lagtinget i stedet for sin mann.

Før tinget ble satt, ble det lagt et veband på tingvollen.  Vebandet var et sirkelrundt område avgrenset av et bånd som skilte lagretten (de som skulle dømme) fra de andre folkene på tinget. Området innenfor vebandet var hellig. Her rådet fred og rett.

Tinget ble åpnet ved at en eller flere lovsigemenn sa fram lovene utenat.

LIKHET FOR LOVEN
Alle frie menn og kvinner skulle dømmes likt etter loven. Regelen var «en mann en stemme». I realiteten var det nok slik at det gjeveste familiene hadde lettest for å presse sine saker gjennom.

Trellene ble ikke beskyttet av lovene. Trellene ble sett på som  eierens eiendom.

Alltinget på Thingvellir konkurrerer med Tynwald på Isle of Man og det færøyske Lagtinget om å være  verdens eldste parlament som har vært i funksjon siden starten. (Foto Marit S.Vea)

Alltinget på Thingvellir konkurrerer
med Tynwald på Isle of Man og det færøyske Lagtinget om å være verdens eldste parlament som har vært i funksjon
siden starten. (Foto Marit S.Vea)

STEVNING FOR TINGET
De fleste tvistemål ble løst mellom ættene. Klarte de ikke å komme  til enighet, var tinget den siste rettsinnstans.

Stevning for tinget ble regnet som en særs fiendtlig handling. Man prøvde derfor i det lengste å få til et forlik. Stevning kunne  også være et middel til å tvinge motstanderen til å gå med på forlik.

Den som ble stevnet for tinget, kunne prøve å hindre at stevningen gikk for seg etter reglene, for eks. ved å rømme unna eller med væpnet motstand. Den som skulle stevne en annen, burde derfor ha med seg nok mannemakt.

På tinget måtte saksøkeren stige fram for dommerne, ta opp igjen innholdet av stevningen og føre fram vitner og andre bevis. Senere kunne den saksøkte føre fram sitt forsvar. Deretter hadde dommerne valget mellom å godta klagemålet eller å avvise det.

HELE SLEKTA ANSVARLIG VED LOVBRUDD
Hele slekta var ansvarlig når en slektning gjorde lovbrudd, og de måtte være med å betale bøtene som tinget påla den skyldige. Slektninger var også ansvarlige for å hevne andre slektninger.

Haugen der en mener Frostatinget i sin tid ble holdt. Tinghaugen er i dag markert med 13 steiner – en stor stein i midten og 12 mindre i ring rundt. (Foto Hanne Krogh)

Haugen i Nord-Trøndelag der en mener Frostatinget i sin tid ble holdt. Tinghaugen er i dag markert med 13 steiner – en stor stein i midten og 12 mindre i ring rundt. (Foto Hanne Krogh)

BØTER
Vikingene kunne være voldelig ute, men hjemme var det strenge straffer for å begå lovbrudd. Tvistemål ble ofte løst ved at tinget idømte bøter.

Et eksempel:
Ved drap på en fri mann må slekta betale 189 kyr. Omregnet til dagens verdi blir dette:

Drapsmannen må bøte:                         1 024 000 kr
Drapsmannens bror må bøte                     366 000 kr
Drapsmannens farbror må bøte                 100 000 kr
Drapsmannens farbrors sønn                     198 000 kr
Fjerne slektninger måtte ut med bøter som lå mellom 1600 – 43 000 kroner.

Hensikten med bøtene var å sørge for den dreptes familie.

UTLEGD – DEN STRENGESTE STRAFFEN
Den strengeste straffen tinget kunne gi var å dømme noen utlegd, fredløs.

Gunnar fra Lidarende dømmes til fredløshet i tre år. For å redde livet må han reise hjemefra, Med de berømte ordene «Fager er lien, og aldri så jeg den fagrere» ombestemmer han seg og blir værende. Dette blir Gunnars død.  (Tegning av Andreas Bloch, 1898)

Gunnar fra Lidarende dømmes til fredløshet i tre år. For å redde livet må han reise hjemmefra. Med de berømte ordene «Fager er lien, og aldri så jeg den fagrere» ombestemmer han seg og blir værende. Dette blir Gunnars død. (Tegning av Andreas Bloch, 1898)

En som var utlegd stod utenfor samfunnet. Ingen hadde lov å ha noe med ham å gjøre. De kunne ikke en gang hjelpe ham med å rømme fra landet. Hvem som helst kunne drepe ham. Både samfunnet og saksøkeren hadde rett og plikt til å hevne seg på den som var dømt utlegd.

De som ble dømt for drap eller voldtekt, ble ofte dømt til utlegd. Dette fordi bøtene for slike lovbrudd var så store, at familien til lovbryteren hadde vanskeligheter med å betale.

ÆRE OG HEVN
Familien var ansvarlig for å ta hevn på vegne av andre familiemedlemmer. Hvis en selv eller slekta ble krenket, hadde man plikt til å ta gjenopprette æren.

Æren kunne gjennopprettes:
– Gjennom forlik
– Ved at motparten ble dømt på tinget
– Gjennom hevn
– Gjennom holmgang

«VI ER ALLE LIKE»
Det arkeologiske materialet viser at det kunne være stor forskjell på folk i vikingtida. Likevel ser det ut som at prinsippet om likhet stod sterkt. I prinsippet skulle også alle frie menn behandles likt av loven.

«Som regel ble krigstoktene ikke direkte leder av et  statsoverhode, men alikevel var det bestandig høyættede menn som hadde førerskapet.  De var allierte som tok de samme sjanser, den samme risiko, og derfor var de også felles i makt, rang og byttefordeling.
 
Denne likhet holdt vikingene strekt på, og det er den det blir siktet til i de berømte ord ”Vi er alle like” – det svaret de frankiske vaktsoldatene på elven  Eure i Nord Frankrike fikk, da de spurte om hvem som var flåte kommandøren . Ellers var det, særlig i vikingtidens siste periode, stram disiplin. Så vel blant  sjøfolkene som blant marinesoldatene».    (Prof. Johannes Brøndstrup i boka VIKINGENE),
Æren kunne gjennopprettes ved holmgang. Duelantene gikk da ut på en holme og slåss, enten til første blodsdråpe eller til døden. Det var strenge regler for hvordan duellen skulle foregå. Den mest kjente beskrivelsen finnes i Sagaen om Gunnlaug Ormstunga. Holmgang ble avskaffet ved lov i 1014. (Illustrasjon Dag Frognæs)

Æren kunne gjennopprettes ved holmgang. Duelantene gikk da ut på en holme og slåss, enten til første blodsdråpe eller til døden. Det var strenge regler for hvordan duellen skulle foregå. I Sagaen om Gunlag Ormstunga finnes den mest kjente beskrivelsen. Holmgang ble avskaffet ved lov i 1014. (Illustrasjon Dag Frognæs)

RIGSTULA  FORTELLER OM DE ULIKE STENDENE
Kvadet Rigstula forteller om hvordan de ulike stendene oppstod. Her møter vi guden Heimdal. Han kaller seg Rig og drar rundt på jorda som et menneske. Han kommer først til en fattige gard, får barn med kona der og deres sønn blir kalt trell. «Dei laga skigard, sådde åkrar, alte opp griser, gjeta geiter og grov opp torv»,

Siden kommer han til en fin gard, der husfolket er godt kledde og har god mat. Rig får også en sønn med kona på denne gården og sønnen blir kalt  Karl som betyr mann/bonde  «Bonde ætter har sitt opphav frå han. Han tamde oksar, bygde hus, sette opp løer, lagde kjerrer og køyrde plogen»

Til sist går Rig til en stor og flott gård, der mannen sitter og lager buer og pilskaft m.m. Kona hadde en fin blå kjole med sølje, på bordet satte hun sølvfat osv. Rig får en sønn med denne kona og han blir kalt Jarl. «Jarl eigde skjold, pil og bue, han temde hunder, øvde seg i  ulike idrettar.  Han blei eineigar av 18 gardar og urgamle bygder og han lærde seg runelærdom.»

Opp dei voks der
Jarl sin born,
dei hestar tamde
og hivde spjut
emna skjoldar
og oddar kveste.
Dei tamde seg opp
i tavlespel og symjing.

«Heimdal og hans ni mødre». Heimdal som var stendenes opphav, ble selv født av ni mødre på stranden mellom hav og land. De ni mødrene var trolig ni bølger som var Rans døtre. Det er ikke kjent at han hadde noen far. (Ill. W.G. Collingwood, 1908)

Kon ung
Den yngste av jarl sine sønner ble kalt Kon ung. Her hører vi også om hvilke egenskaper det forventes at en konge skal være i besittelse av.  Rig lærer Kon ung opp til å bli en dyktig jeger og flink med våpen. Men det viktigste er at han har magiske evner. Han er runekunstneren som både kan lege sår, trøste, stilne stormer og forstå fuglemålet.

Men Kon unge
kunne runer,
runer som
år og æve stend.
Meir kunne han;
manneliv berge,
stormar stille,
sverd-egg døyve.

Han fuglemålet
til fulle kunne,
Eld han stogga,
sorger døyvde
og stilte hugen.
Og så er sagt:
han åtte manns
avl og age hadde

Det islandske alltinget møtes på Thingwellir. (Maleri av  W.G. Collingwood, 1970-tallet)

Det islandske alltinget møtes på Thingvellir. (Maleri av W.G. Collingwood, 1870-tallet)

KONGENE VALGT PÅ TINGET
Etter norrøn tradisjon skulle også kongene velges av folket på tinget. Vi hører stadig i sagaen at tronpretendenter reiser rundt fra ting til ting for å bli «tatt til konge».  En arv de hadde etter sine germanske forfedre?

Tacitus (ca 100 e. Kr) sier følgende om germanerne i sitt verk «Germania»:
«Sine konger velger de under hensyn til vedkommendes edle byrd, sine hærførere på grunn av deres tapperhet. Kongene deres har ikke noen uinnskrenket eller vilkårlig makt, og hærførernes autoritet beror mindre på deres militære kommandomyndighet enn på det personlige eksempel de gir og den beundring de vekker, om de er besluttsomme, utmerker seg fremfor andre, og kjemper foran fronten (..). På tingene velges også de høvdinger som varetar lov og rett i bygdene og i landsbygdene». 

HIERARKIET I VIKINGSAMFUNNET

Frie menn                     Ufrie menn
konge                            trell
jarl
lendmann
(herse)
hauld
bonde
løysings sønn
løysing  (frigitt trell)

«FRIE MENN»
Gruppen frie menn var en brokete forsamling: Fra kongens nærmeste leiesvenner til fattige tjenere. De aller fleste var bønder.

Alle frie menn hadde rett til å bære våpen og til å delta på tinget. Rikdom i form av jordeiendommer var den viktigste faktor som bestemte frie menns status og betydning i forhold til andre.

«Bonden» var ryggraden i vikingsamfunnet. Der var også andre profesjoner, ofte kombinert med bondeyrket, som gav vekslende sosial status/rikdom

Goder og gydjer
Volver og seidmenn
Skalder
Handelsmenn
Kjøpmenn
Smeder
Fiskere
Sjømenn
Håndverkere
Vikinger

TRELL OG KONGE
Det var ikke alltid lang avstand fra konge til trell. Kong Olav Tryggvason selv var en gang i trellekår.

Olav var bare tre år gammel da han måtte flykte sammen med sin mor. De ble begge tatt av estiske sjørøvere og solgt som treller på hver sin kant. I seks år var Olav trell hos en estisk bonde, før han ble funnet av onkelen og kjøpt fri.

LIVSHOLDNINGER

«Nornene». Når et barn blir født, sitter de tre nornene Urd, Skuld og Verdande og spinner barnets skjebnetråder ved livstreet Yggdrasil. (Johannes Gehrts, 1889).

Tro på skjebnen
Norrøn mytologi sier at når et barn blir født,  sitter nornene og vever barnets lagnad eller skjebne. Ingen kan unnvike skjebnen. Uansett hva du gjør, så vil skjebnen innhente deg.
Noen mener at denne skjebnetroen var en avgjørende faktor for at vikingene fra det fjerne nord klarte å gjøre seg så bemerket i Europa. Det var skjebnetroen som fikk dem til å gå fram uten frykt.

I et gammelt kvad av Hamde (GN Hamðismál) heter det:

Sterkt har vi stridd
når vi står på hauger
av goteres lik;
som ørner på gren.
Med ære dør vi
om i dag eller i morgen.
Ingen lever kvelden
etter nornenes dom.

Ære og hevn
Vikingene hadde en sterk æresfølelse. Hvis en selv eller slekta ble krenket, hadde man plikt til å gjenopprette æren. Fra gammelt av var det å ta hevn mer ærerikt enn kjennelser på tinget. Dette kunne føre til lange feider og blodhevn. Det var mennenes oppgave å hevne, men sagaen forteller ofte om stridbare kvinner som egger sine menn til å utføre hevnen.

En kvinne stod aldri i fare for å miste livet i et hevndrap, fordi det var æresløst å legge hånd på en kvinne.

Det kunne gå lang tid, før hevnen ble gjennomført. Et gammelt, norrønt ordtak sier: «Bare trellen hevner seg straks, stakkaren aldri.»

Man kunne også hevne seg ved å bruke mer subtile metoder enn vold. Både runemagi, seid og nidstang kunne brukes mot fiender.

Håvamål og leveregler
Håvamál (= den høyes/ Odins tale) i Den Poetiske Edda, inneholder et sett med leveregler. Her finner vi også kunnskap om det som var viktig for vikingene.

Visdom:
Odin ofret sitt ene øye for å bli den klokeste av gudene

Betre børi du ber’kje i bakken
enn mannevit mykje
D’er betre enn gull
i framand gard;
vet er vesalmanns trøyst.
 
Vit han tarv som vidt skal fara:
D’et er mangt heime høveleg
Til bisn han vert
som veit for lite,
når han sit med kloke folk saman.

Ettermælet

Døyr fe; døyr frendar
Døyr sjølv det same
Men ordet om deg
aldri døyr
vinn du eit gjetord gjevt
 
Døyr fe; døyr frendar;
døyr sjølv det same.
Eg veit eitt
som aldri døyr,
dom om daudan kvar.

Gjestfrihet

Eld han tarv som inn er komen
og om kne kulsar.
Til mat og klede
den mann hev trong
som hev i fjell fari.
 
Vatn og handduk han ventar å få,
når til bords han vert beden.
Syn godlaget fram,
så greileg du kan,
med ord og attbeding.

Vennskap

Omveg er jamt til utrygg ven,
om midt i bygdi han bur.
Men beinvegar gjeng
til den gode venen,
om han er langt av lei.
 
Veit du ein ven som vel du trur,
og du hjå han fagnad vil få:
gjev han heile din hug
og gåva ei spar,
far og finn han ofte.

Back