Hva skjer?

Tekst Marit Synnøve Vea

FOREDRAG:

Avaldsnes i romertid. Digital rekonstruksjon basert på arkeologiske funn. Ill. ARKIKON v. Ragnar Børsheim

Avaldsnes i romertid. Digital rekonstruksjon basert på arkeologiske utgravninger. Ill. ARKIKON v. Ragnar Børsheim

Avaldsnes, en base for sjøkonger i det første årtusen etter Kristus
Av professor Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

13. mars kl. 19:00,  Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes

Dagfinn Skre vil fortelle om hovedresultatene fra den første boka som Kongsgårdprosjektet Avaldsnes har publisert. Boka ble lansert på Avaldsnes i januar 2018 og har tittelen «Avaldsnes – A Sea-Kings’ Manor in First-Millennium Western Scandinavia».

Hovedresultatene er at fra 200-tallet og i det følgende årtusen var Avaldsnes en base for sjøkonger. Flere slike baser fantes langs seilingsleden Norðvegr (Nordvegen) fra Rogaland til Trøndelag, men Avaldsnes var den største og viktigste.

Landkongene som holdt til lenger inn i landet bygde sin makt på kontroll over jord og andre landbaserte ressurser. Men sjøkongene hadde sjøen som sitt domene, og med sine skip og krigere kjempet de mot andre sjøkonger om kontroll over ferdselsveien på sjøen.

De dro dessuten på tokt til fjernere farvann for å besøke venner og allierte og for å herje blant fiender og fremmede. Når de var i hjemlige farvann, hentet de forråd og fikk reparert skip og utstyr på baser som Avaldsnes.

Gjennom århundrene bygde sjøkongemiljøet langs Norðvegr en suveren kompetanse på maritim krigføring. Det var denne kompetansen som lå til grunn for vikingenes suksess når de på slutten av 700-tallet utvidet sine herjinger og allianser til den andre siden av Nordsjøen og Østersjøen. Og det var fra dette sjøkongemiljøet Harald Hårfagre kom til makt. Han var bokstavelig talt den første kongen over seilingsleden Norðvegr. I løpet av sin lange karriere ble han også landkonge, og han la dermed grunnlaget for kongedømmet Norðvegr – Norge.

Dagfinn Skre
Dagfinn Skre er professor i arkeologi ved universitetet i Oslo, og har vært leder for Kongsgårdprosjektet Avaldsnes siden det ble etablert i 2007. Han er også redaktør for de to bindene som presenterer resultatene fra Kongsgårdprosjektet. Siste bind kommer i 2019.

Dagfinn Skre har også vært leder for det store Kaupangprosjektet i Vestfold, og han har en rekke internasjonale verv.

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER AV MIDDELALDERENS KONGSGÅRD
I perioden 6. juni – 13. oktober foretar Kongsgårdprosjektet utgravninger av kongsgården fra middelalderen på Avaldsnes.

I løpet av de kommende årene skal kongsgårdruinen konserveres. Ruinen og Olavskirken vil bli sentrale element i en middelalderpark som skal etableres på Avaldsnes.

KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES
Kongsgårdprosjektet er et arkeologisk forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i det gamle kongsgårdområdet Avaldsnes ved Karmsundet. Prosjektet er underlagt Kulturhistorisk museum, UiO og ledes av professor Dagfinn Skre.

Kongsgårdprosjektet skulle i utgangspunktet ta for seg historien om kongesetet Avaldsnes og oppkomsten av det norske kongedømmet fra ca. 200 e. Kr og fram til høymiddelalderen. Under utgravingene i 2012, fant arkeologene helt uventet rester av en kongsgård i stein fra middelalderen. Dette førte til at Kongsgårdprosjektet utvidet sin tematiske og kronologiske ramme til også å gjelde høymiddelalderens institusjonaliserte kongedømme.

Ruinen ble funnet et par uker før Kongsgårdprosjektet avsluttet sine undersøkelser. Dette var et sensasjonelt funn som krevde ny behandling hos Riksantikvaren. Murene ble derfor dekket med jord inntil en vitenskapelig utgravning kunne settes i gang.

I desember 2016 bevilget staten 5.4 mill. til undersøkelser av middelalderruinen. Dermed var prosjektet fullfinansiert og undersøkelsene av kongsgården kunne starte opp 6. juni 2017.

Ca 25 m av kongsgårdens hovedbygning er avdekket, men den fortsetter inn på kirkegården. Bygningen er ca 51 m, inkludert tårnet. (Foto Marit Synnøve Vea)

Ca 25 m av kongsgårdens hovedbygning er avdekket, men den fortsetter inn på kirkegården. Bygningen er ca 51 m, inkludert tårnet. (Foto Marit Synnøve Vea)

2017: ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER AV KONGSGÅRD FRA MIDDELALDEREN
Kongsgårdruinen ligger på platået like sør for Olavskirken, og utgravningene sommeren 2017 viser at det er hovedbygningen i middelalderens kongsgårdanlegg som nå er funnet.

Bygningen har hatt tre etasjer i stein. Kjelleren ble brukt som lagerrom. I etasjen over var det kjøkken, verksteder og arbeidsrom. I øverste etasje lå den representative hallen og andre rom som kongen brukte når han var på Avaldsnes.

Bygningen ender i et høgt porttårn. Dette var hovedinngangen til kongsgården. Fra tårnet går en overbygd gang, kanskje i to etasjer, fram til kirkekoret.

Kongsgårdbygningen er reist en gang mellom 1250 – 1350, trolig av Håkon Håkonsson som bygget Olavskirken, eller Håkon V Magnusson som gjorde Olavskirken til en kollegiatkirke.
Så langt ser det ut som Håkon Håkonsson bygget porttårnet samtidig med Olavskirken, mens Håkon V Magnusson fullførte resten av bygningen rundt 1300.

Inntil ruinen på Avaldsnes ble funnet, trodde man at kongsgårdene i Bergen, Tønsberg og Oslo var de eneste i middelalderens Norge.

RUINEN SKAL BLI DEL AV EN MIDDELALDER-/MUSEUMSPARK
Når ruinen er ferdig utgravd, skal den sikres før restaureringsarbeidet kan begynne i 2018. Dette skjer i samarbeid med NIKU.  Restaureringen skal gjøre ruinen i stand til å tåle vind og vær og slitasje.  Landskapet omkring runen skal legges til rette slik at publikum kan ferdes omkring den, og det skal lages et opplegg omkring ruinen med informasjon om hvordan bygningene kan ha sett ut og hvordan de i sin tid ble benyttet.

Da arkeologene begynte å grave inne på kirkegården, fant de store murer etter kongsgårdanlegget. Her står Dagfinn Skre i tårnruinen. Foto S. Vea

Da arkeologene begynte å grave inne på kirkegården, fant de store murer etter kongsgårdanlegget. Her står Dagfinn Skre i tårnruinen. Foto Marit S. Vea

KONGSGÅRDPROSJEKTETS TRE FASER

  • Forprosjektfase: Gjennomført 2007-2009.
  • Utgravingsfase: Utgravinger gjennomført sommersesongene 2011, 2012 og 2017.
  • Analyse og publiseringsfase: 2013 – 2018: Under denne fasen arbeider et team av fremstående forskere med å skrive Avaldsnes’ historie fra Kristi fødsel til høymiddelalderen. Forskerteamet skal også sette Avaldsnes inn ien sammenheng som gjør gårdens mer enn tusenårige historie som kongesete forståelig og meningsfull; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

10 MILL. FRA REVIDERT NASJONALBUDSJETT TIL KONGSGÅRDPROSJEKTET
I mai 2017 fikk Kongsgårdprosjektet kr 10 mill. på revidert nasjonalbudsjett til analyse- og publiseringsfasen.Prof. Dagfinn Skre, fra UiO uttalte da til NRK:
Med de midlene vi hadde, så kunne vi gjenskrive historien om det norske kongedømmet. Ikke som en vikingtidshistorie slik den vanligvis fortelles, men som en lang historie som strekker seg gjennom et helt årtusen, nesten tilbake til Kristi fødsel og til begynnelsen av middelalderen.

Det var det vi hadde tatt sikte på. Men vi har jo drømt om å gjøre noe mye større. Nemlig å skrive denne historien inn i en europeisk sammenheng, inn i en historie om transformasjonen av de germanske stammesamfunn i Nord-Europa til kongedømmer og etterhvert stater.  Det er det nå vi får muligheten til.  Vi kan løfte Avaldsnes og Nordvegen inn i en internasjonal sammenheng. 

Les mer om Avaldsnes i middelalderen.

ARKIV- HVA SKJER
Foredrag. Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Håkon Reiersen
Olav den hellige. Sin tids Osama Bin Ladin? Øystein Morten
Program for 10 års jubileet
Foredrag. I myr och under sten. Rituella depositioner på Karmøy under järnåleder. Torun Zachrisson
Konsert. Klang av oldtid.
Slått, villsau og St. Hans feiring
Lansering av ny kultursti m. vandring i kulturlandskapet
Foredrag om Draken Harald Hårfagre. Bjørn Ahlander og Terje Andreassen
Foredrag. Tormod Torfæus. En kongelig historieskriver på Karmøy. Torgrim Titlestad,
Karmøy og Amerika. Utvandring, arbeidspendling og kulturpåvirkning. Frode Fyllingsnes
Foredrag. Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes.
Foredrag. Den svarte Vikingen. Bergsveinn Birgisson. 

Back