Hva skjer?

Tekst Marit Synnøve Vea

Det midlertidige vernebygget begynner å ta form. Mai 2018.

Det midlertidige vernebygget begynner å ta form. Mai 2018.

ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER AV MIDDELALDERENS KONGSGÅRD
I perioden 6. juni – 13. oktober 2017 gjennomførte Kongsgårdprosjektet utgravninger av det som viste seg å være selveste hovedbygningen i den kongsgården som stod på Avaldsnes i middelalderen.

I løpet av de kommende årene skal kongsgårdruinen konserveres.  Ruinen og Olavskirken vil bli sentrale element i en middelalderpark som skal etableres på Avaldsnes.

Det er fortiden satt opp et midlertidig vernebygg som skal beskytte kongsgårdruinen inntil konserveringen er ferdigstilt. Konserveringen vil foregå i etapper. Det kan ta inntil fire år før vi kan fjerne hele vernebygget.  Det lages også plan for tilpassing av kulturlandskapet omkring ruinen. Skal tilrettelegge unik kongsgård-ruin.

KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES
Kongsgårdprosjektet er et arkeologisk forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i det gamle kongsgårdområdet Avaldsnes ved Karmsundet. Prosjektet er underlagt Kulturhistorisk museum, UiO og ledes av professor Dagfinn Skre.

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

Kongsgårdprosjektet skulle i utgangspunktet ta for seg historien om kongesetet Avaldsnes og oppkomsten av det norske kongedømmet fra ca. 200 e. Kr og fram til høymiddelalderen. Under utgravingene i 2012, fant arkeologene helt uventet rester av en kongsgård i stein fra middelalderen. Dette førte til at Kongsgårdprosjektet utvidet sin tematiske og kronologiske ramme til også å gjelde høymiddelalderens institusjonaliserte kongedømme.

Ruinen ble funnet et par uker før Kongsgårdprosjektet avsluttet sine undersøkelser. Dette var et sensasjonelt funn som krevde ny behandling hos Riksantikvaren. Murene ble derfor dekket med jord inntil en vitenskapelig utgravning kunne settes i gang.

I desember 2016 bevilget staten 5.4 mill. til undersøkelser av middelalderruinen. Dermed var prosjektet fullfinansiert og undersøkelsene av kongsgården kunne starte opp 6. juni 2017.

2017: ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER AV KONGSGÅRD FRA MIDDELALDEREN
Kongsgårdruinen ligger på platået like sør for Olavskirken, og utgravningene sommeren 2017 viser at det er hovedbygningen i middelalderens kongsgårdanlegg som nå er funnet.

Bygningen har hatt to etasjer i stein, samt en kjeller i den sørlige enden. Kjelleren ble brukt som lagerrom. I etasjen over var det kjøkken, verksteder og arbeidsrom. I øverste etasje lå den representative hallen og andre rom som kongen brukte når han var på Avaldsnes.

Ca 25 m av kongsgårdens hovedbygning er avdekket, men den fortsetter inn på kirkegården. Bygningen er ca 51 m, inkludert tårnet. (Foto Marit Synnøve Vea)

Ca 25 m av kongsgårdens hovedbygning er avdekket, men den fortsetter inn på kirkegården. Bygningen er ca 51 m, inkludert tårnet. (Foto Marit Synnøve Vea)

Bygningen ender i et høgt porttårn. Dette var hovedinngangen til kongsgården. Fra tårnet går en overbygd gang, kanskje i to etasjer, fram til kirkekoret.

Kongsgårdbygningen er reist en gang mellom 1250 – 1350, trolig av Håkon Håkonsson som bygget Olavskirken, eller Håkon V Magnusson som gjorde Olavskirken til en kollegiatkirke.
Så langt ser det ut som Håkon Håkonsson bygget porttårnet samtidig med Olavskirken, mens Håkon V Magnusson fullførte resten av bygningen rundt 1300.

Inntil ruinen på Avaldsnes ble funnet, trodde man at kongsgårdene i Bergen, Tønsberg og Oslo var de eneste i middelalderens Norge.

RUINEN SKAL BLI DEL AV EN MIDDELALDER-/MUSEUMSPARK
Etter utgravingene ble det reist et midlertidig vernebygg som skal stå inntil ruinen er konservert. Konserveringsarbeidet starter opp i 2018 eller 2019, og skjer i samarbeid med NIKU.  Arbeidet foregår i etapper, og skal gjøre ruinen i stand til å tåle vind og vær og slitasje.  Landskapet omkring runen skal legges til rette slik at publikum kan ferdes omkring den, og det skal lages et opplegg omkring ruinen med informasjon om hvordan bygningene kan ha sett ut og hvordan de i sin tid ble benyttet.

KONGSGÅRDPROSJEKTETS TRE FASER

Da arkeologene begynte å grave inne på kirkegården, fant de store murer etter kongsgårdanlegget. Her står Dagfinn Skre i tårnruinen. Foto S. Vea

Da arkeologene begynte å grave inne på kirkegården, fant de store murer etter kongsgårdanlegget. Her står Dagfinn Skre i tårnruinen. Foto Marit S. Vea

  • Forprosjektfase: Gjennomført 2007-2009.
  • Utgravingsfase: Utgravinger gjennomført sommersesongene 2011, 2012 og 2017.
  • Analyse og publiseringsfase: 2013 – 2018: Under denne fasen arbeider et team av fremstående forskere med å skrive Avaldsnes’ historie fra Kristi fødsel til høymiddelalderen. Forskerteamet skal også sette Avaldsnes inn ien sammenheng som gjør gårdens mer enn tusenårige historie som kongesete forståelig og meningsfull; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

10 MILL. FRA REVIDERT NASJONALBUDSJETT TIL KONGSGÅRDPROSJEKTET
I mai 2017 fikk Kongsgårdprosjektet kr 10 mill. på revidert nasjonalbudsjett til analyse- og publiseringsfasen.Prof. Dagfinn Skre, fra UiO uttalte da til NRK:
Med de midlene vi hadde, så kunne vi gjenskrive historien om det norske kongedømmet. Ikke som en vikingtidshistorie slik den vanligvis fortelles, men som en lang historie som strekker seg gjennom et helt årtusen, nesten tilbake til Kristi fødsel og til begynnelsen av middelalderen.

Det var det vi hadde tatt sikte på. Men vi har jo drømt om å gjøre noe mye større. Nemlig å skrive denne historien inn i en europeisk sammenheng, inn i en historie om transformasjonen av de germanske stammesamfunn i Nord-Europa til kongedømmer og etterhvert stater.  Det er det nå vi får muligheten til.  Vi kan løfte Avaldsnes og Nordvegen inn i en internasjonal sammenheng. 

Les mer om Avaldsnes i middelalderen.

ARKIV- HVA SKJER

Foredrag. Avaldsnes, en base for sjøkonger i det første årtusen etter Kristus. Dagfinn Skre
Foredrag. Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Håkon Reiersen
Olav den hellige. Sin tids Osama Bin Ladin? Øystein Morten
Program for 10 års jubileet
Foredrag. I myr och under sten. Rituella depositioner på Karmøy under järnåleder. Torun Zachrisson
Konsert. Klang av oldtid.
Slått, villsau og St. Hans feiring
Lansering av ny kultursti m. vandring i kulturlandskapet
Foredrag om Draken Harald Hårfagre. Bjørn Ahlander og Terje Andreassen
Foredrag. Tormod Torfæus. En kongelig historieskriver på Karmøy. Torgrim Titlestad,
Karmøy og Amerika. Utvandring, arbeidspendling og kulturpåvirkning. Frode Fyllingsnes
Foredrag. Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes.
Foredrag. Den svarte Vikingen. Bergsveinn Birgisson. 

Back