Forskning

Tekst Marit Synnøve Vea

2006. Arkeologisk museum finner bosettingsspor fra vikingtid/tidlig middelalder i Pakterhagen. (Foto Marit Synnøve Vea)

2006. Arkeologisk museum finner bosettingsspor fra vikingtid/tidlig middelalder i Pakterhagen. (Foto Marit Synnøve Vea)

Siden Avaldsnesprosjektet ble etablert i 1993, har det vært et uttalt mål å finne ut mer om det gamle kongesetet Avaldsnes gjennom forsking og innhenting av kunnskap:
– På  land
– I sjøen
– I arkivene

UNDERSØKELSER PÅ LAND I SAMARBEID MED ARKEOLOGISK MUSEUM, UiS
I perioden  1992-2006 foretok Arkeologisk museum i Stavanger  en rekke prøvegravinger og registreringer. Formålet var blant annet å finne ut:
– Hvilke fortidsspor er bevart?
– Hvilke av disse sporene kan gi oss mest kunnskap om kongesetet Avaldsnes?
– Hva står mest i fare for å bli ødelagt?

KONGSGÅRDPROSJEKTET
Det er nå opprettet et eget  KONGSGÅRDPROSJEKT under ledelse av professor Dagfinn Skre ved Kulturhistorisk museum i Oslo.  Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og Karmøy kommune, Arkeologisk museum, UiS, Rogaland fylkeskommune, University of Cambridge og NIKU.

2012. Kongsgårdprosjektet finner en vegg-grøft fra en hall reist i yngre romertid/folkevandingstid.  I veggrøften er også stolpehull etter en hall reist i vikingtid. Bare et tynt gruslag dekker over fortidssporene. (Foto Cathrine Glette)

2012. Kongsgårdprosjektet finner en vegg-grøft fra en hall reist i yngre romertid/ folkevandingstid. I veggrøften er også stolpehull etter en bygning, trolig en hall, reist i vikingtid. Bare et tynt gruslag beskytter fortidssporene. (Foto Cathrine Glette)

Se egne sider om KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES
Se også:
Norðvegr – Norway: From Sailing Route to Kingdom. Prof Dagfinn Skre
From Kaupang and Avaldsnes to the Irish Sea. Prof. Dagfinn Skre

Kongsgårdprosjektet baserer seg på prøvegravninger gjennomført av Arkeologisk Museum, UiS i perioden 1992-2006.

Formålet med forskningsprosjektet:   Å undersøke kongsgårdens plass i det norske kongedømmets tidlige historie og forhistorie tilbake til Kristi fødsel.

Kongsgårdprosjektet består av tre faser:

  • Forprosjektfasen: Gjennomført 2007-2009.
  • Utgravingsfasen: Utgravinger ble gjennomført sommersesongene 2011 og 2012. Ny utgraving skjer sommeren 2016, juni – september. Da foretar Kongsgårdprosjektet utgravinger av en middelalderruin som ble funnet sommeren sommeren 2012. Ruinen antas å være en hallbygning som hørte til kongsgårdanlegget på Avaldsnes. Dette er den fjerde kongshallen i stein som er funnet i Norge.
Økonomiområde for esser, ovner håndverk- og matproduksjon i perioden 200 - 1000. (Foto Ørjan Iversen)

Økonomiområde for esser, ovner håndverk- og matproduksjon i perioden 200 – 1000. (Foto Ørjan Iversen)

  • Analyse og publiseringsfasen: 2013 – 2019: Under denne fasen skal et team av fremstående forskere arbeide med å skrive Avaldsnes’ historie fra Kristi fødsel til høymiddelalder.
    Forskerteamet skal også sette Avaldsnes inn i den sammenhengen som gjør gårdens mer enn tusenårige historie som kongssete forståelig og meningsfull; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sitat Dagfinn Skre:
For Avaldsnes kan ikke forstås kun ut fra sine nærmeste omgivelser. Det må være ferdselen langs Nord- og Vestlandskysten og videre til Syd- og Øst-Skandinavia, De britiske øyer og Kontinentet som forklarer hvorfor konger og høvdinger gjennom mer enn 1000 år fant det interessant å sitte på Avaldsnes. Hvorfor var denne ferdselen så viktig – var det fordi man fraktet handelsvarer? Hvilke slags varer kan det ha vært, hvor ble de produsert, og hvor skulle de fraktes? Hvilken rolle spilte sjøkongene på Avaldsnes i det politiske livet i jernalderens stammesamfunn og i kongedømmet i vikingtid og middelalder? Og hvordan påvirket de mektiges kriger og politiske kamper hverdagen til folk flest, deres muligheter og selvforståelse?

Utgraving av middelalderruin, sommeren 2017
Fra 6. juni – 15. september foretar Kongsgårdprosjektet utgravinger av middelalderruinen som ble funnet sør for Olavskirken i 2012. Det er også funnet kraftige murer inne på kirkegården. Disse murene tilhører trolig den samme kongshallen. I så fall vil kongshallen ha vært  ca 50 m lang.

Utgravningen av middelalderruinen foregår i tidsrommet 6. juni - 15. august. Det er også funnet kraftige middelaldermurer inne på kirkegården. Vi tror disse murene er en del av den samme hallbygningen som synes å være ca. 50 m lang. Foto Marit S. Vea

Utgravningen av middelalderruinen foregår i tidsrommet 6. juni – 15. september 2017. Det er også funnet kraftige middelaldermurer inne på kirkegården. Vi tror disse murene er en del av den samme hallbygningen som synes å være ca. 50 m lang. Foto Marit S. Vea

TV program om utgravingene 2017:
Dette er siste nytt fra Avaldsnes: TV Haugaland. 12. juli
Slik foregår utgravningen på Avaldsnes: TV Haugaland 23. juni 
Dette har vi ventet lenge på: TV Haugaland 8. juni 

Se her for mer info om utgravingene 2017.

UNDERSØKELSER I SJØEN I SAMARBEID MED STAVANGER MARITIME MUSEUM
Fra og med 1998 har Stavanger maritime museum ( tidl. Stavanger Sjøfartsmuseum) samarbeidet med Avaldsnesprosjektet om undersøkelser i havneområdet. Arkeologisk museum har også vært involvert i å undersøke strukturer på land som kan ha sammenheng med havneaktiviteter.

Det er gjort mange spennende og viktige funn både på land og i sjøen, spesielt fra den hanseatiske perioden. Hanseatenes tilstedeværelse på Avaldsnes var fra ca 1350 – 1500. I november 2012 fant marinarkeologene også den ytre havna til selve kongsgården. Så langt kan vi følge den tilbake til 1100-tallet.

I 2009 ble Havneprosjektet på Avaldsnes koblet sammen med prosjektet Hanseatic Trade in the North Atlantic, et samarbeid mellom Universitetet i Wien og Queen´s University i Belfast.

I 2000 fant Sjøfarstmuseet et klinkbygget fartøy på 22m fra 1300-tallet . Skipet ligger i grunne områdfet vi kaller

I 2000 fant Sjøfartsmuseet et klinkbygget fartøy på 22m fra 1300-tallet. Skipet ligger i det grunne området vi kaller «Kongens Havn». (Foto Marit Synnøve Vea)

Se:
KONGSGÅRDENS HAVN PÅ AVALDSNES ER FUNNET. (Stavanger Maritime museum)
HER FINN ARKEOLOGANE TRULEG HAMNA TIL HÅKON HÅKONSSON (NRK 2012)
FANT HAVNEN TIL AVALDSNESKONGSGÅRDEN (Aftenposten 2012)
HANSEATER AVSLØRT AV AVFALLET. (Aftenposten 2011)
UNIKE KULTURMINNER VASKES BORT (Stavanger Aftenblad 2010)

TORMOD TORFÆUS STIFTELSEN
Avaldsnesprosjektet  hadde opprinnelig oversettelsen av Torfæus sin norgeshistorie Historia rerum Norvegicarum på programmet. Dette arbeidet ble for omfattende. I 2001 blei det oppretta en egen Tormod Torfæus stiftelse som blant annet står for oversettelsen av Torfæus sitt hovedverk Historia rerum Norvegicarum fra latin til norsk.

De to siste av sju bind ble lansert på Nasjonalbiblioteket i Oslo i 2014.

Historia rerum Norvegicarum vil også bli gjort tilgjengelig på engelsk.

FORMIDLING AV NY KUNNSKAP
Formidling har vært – og vil være – viktig for Avaldsnesprosjektet. Det har vært et uttalt mål at den kunnskapen vi får, skal formidles til et bredt publikum gjennom utstillingene i Nordvegen Historiesenter, historiske seminar, bøker, artikler, media etc.

Det er nå opprettet et eget FORSKERROM i Nordvegen Historiesenter der vi ønsker å gi fortløpende formidling av den nye kunnskapen som kommer fram gjennom blant annet Kongsgårdprosjektet og Havneprosjektet.

PUBLIKASJONER
En del av det som er gjort via forsking og kunnskapsinnhenting, kan du lese om på disse sidene. For mer dyptpløyende informasjon, se egne publikasjoner:

In Nordvegen History Centre you can learn about the research and excavations that have taken place at Avaldsnes. (Photo Cathrine Glette)

I Forskerrommet kan du lære om forskning og utgravinger som har foregått på Avaldsnes. (Foto Cathrine Glette)

BØKER, AVHANDLINGER
De glemte skipgravene, Makt og myter på Avaldsnes (Arnfrid Opedal, AmS, 1998)
Kongens Død i et førstatlig rike. Skipsgravritualer i Avaldsnes-området og aspekter ved konstituering av kongemakt og kongerike 700-950 e.Kr. (Arnfrid Opedal, Doktorhgradsavhandling, UiO, 2005)
Kongemakt og kongerike. Gravritualer og Avaldsnes-områdets politiske rolle 600 – 1000. (Unipub, 2010)
Historier fra en annen virkelighet. Fortellinger om bronsealderen ved Karmsundet (Lise N. Myhre, AmS, 1998)
Trialectic Archaeology: Moments and space in Southwest Norway 1700 – 500 BC. (Lise N. Myhre, AmS 2004)

KARMØYSEMINARENE:
Rikssamling og Harald Hårfagre, Karmøyseminaret 1993
Nordsjøen – handel, religion og politikk, Karmøyseminaret 1994/1995
Rikssamlingen – høvdingmakt og kongemakt, Karmøyseminaret 1996
Havn og handel i 1000 år, Karmøyseminaret 1997
Fiender og forbundsfeller – regional kontakt gjennom historien, Karmøyseminaret 1997
Den nordiske histories fader, Karmøyseminaret 2002
Mellom Vinland og Ringenes Herre, Karmøyseminaret 2004

The Tormod Torfæus Trust has translated seven volumes of the Historia rerum Norvegicarum from Latin to Norwegian. The volumes will also be available in English. (Photo Cathrine Glette)

Tormod Torfæus stiftelsen har fått oversatt 7 bind av Historia rerum Norvegicarum fra latin til norsk. (Foto Cathrine Glette)

ARKEOLOGISKE RAPPORTER
Eit forskingsprosjekt på Avaldsnes, Rapport frå Arkeologisk museum i Stavanger, 1994. AmS, Red. Arnvid Lillehammer
Husøy – palaeoecology and prehistory of a small island in the SW coast of Norway, Ams 1997. Inge lindblom, AsbjørnSimonsen, Leiv Solheim,
Maritim-arkeologiske forundersøkelser av middelalderhavna på Avaldsnes, Karmøy. AmS 2001,  Red. Endre Elvestad og Arnfrid Opedal
Rapport om Arkeologiske undersøkelser av tre gravanlegg og restaurering av en gravhaug på Avaldsnes prestegård, 2001, AmS (Ragnhild Sjurseike)
Rapport. Marinarkeologisk registrering, Stutøy og Midtøy, Karmøy kommune, 2003. Stavanger museum, Endre Elvestad
 Avaldsnesprosjektet. Registreringer av Kongshaug og Gloppe 2005, Ams. Henriette Hafsaas
Avaldsnesprosjektet. Registreringer på prestegården Avaldsnes, 2006. AmS. Henriette Hafsaas

KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES
Rapport Arkeologisk Utgraving, Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, Egil Marstein Bauer og Mari Arentz Østmo, Kulturhistorisk museum, UiO, 2013

TORMOD TORFÆUS   
Tormod Torfæus, ei innføring. Torgrim Titlestad, Erling Skjalgsonsselskapet 2001
Norges Historie, bind 1 – 3, (norsk oversettelse av  Historia rerum Norvegicarum) av Tormod Torfæus. Eide Forlag.
Norge Historie, bind 4 – 7, (norsk oversettelse av  Historia rerum Norvegicarum) av Tormod Torfæus. Vigmostad/Bjørke forlag

——-

Finn kulturminner i din egen kommune:
RIKSANTIKVAREN KULTURMINNESØK

Back